Бъди преподавател в ТУЕС за новата учебна 2022/2023 година

Новата учебна 2022/2023 година чука на вратата, а с нея идва и традиционният ни призив за преподаватели-практици в ТУЕС!

Както знаете, успешният образователен модел на ТУЕС е основан върху ангажирането на практици от ИКТ бизнеса като преподаватели.

Помогнете на училището и вдъхновете новото поколение ИТ таланти като преподавател по един от следните специални предмети:


✔️Операционни системи – за 11 клас, първи и втори учебен срок, хорариум 72 часа, 3 класа;
✔️Интернет програмиране за 12 клас, първи и втори учебен срок, хорариум 58 часа, 1 клас;
✔️Софтуерно инженерство за 12 клас, първи и втори учебен срок, хорариум 58 часа – 3 класа.

Каква е ролята на преподавателят?

Да си преподавател по програмиране и ИКТ в Технологично училище “Електронни системи” (ТУЕС)  към Технически Университет – София 

Роля и отговорности

Ако:

● докато сте учили, сте разсъждавали как бихте могли да преподавате някой  предмет по-добре и по по-интересен начин;

● харесвате да подмагате и участвате в развитието на по-младите си колеги на работа;


● смятате, че човек разбира една материя напълно, само ако може да я предаде на друг;

… и вярвате, че доброто образование е необходима основа за един добър специалист .. то вие трябва да се присъединете към екипа преподаватели от бизнеса в ТУЕС!

Какво ви очаква?

● Да бъдете част от общността на преподаватели по програмиране и мрежови  технологии в ТУЕС, с които да обменяте идеи и съвети.

● Подкрепа и напътствия от по-опитните сред тях, за да се справите с предизвикателствата  на преподаването.

● Разработено, гъвкаво учебно съдържание, в което да можете да вложите  собствените си идеи и опит, така че да го усъвършенствате.

● Възможността да прилагате иновативни методи за преподаване и оценяване, създадени  на база събираната обратна връзка от ученици и колеги.

● Работа с будни и мотивирани ученици, с които процесът на обучение ще бъде двустранен  и ще развивате и самия себе си.

Отговорности:

● Развитие и създаване на учебни програми, учебно съдържание и планиране на занятията.

● Създаване и прилагане на стандарти за оценка справянето на учениците с материала,  както и критерии и методи за оценяване. Това включва методи за установяване на  учениците, които се справят под стандартите и набелязване на мерки за тяхното развитие.

● Подготовка и провеждане на учебни занятия спрямо учебната програма на съответния  предмет.

● Извършване на административни дейности, свързани с обучението – провеждане на  изпити, водене на задължителна училищна документация (дневник, протоколи и др.),  родителски срещи.

● Подготовка на изпити, материали и домашни работи за учениците. Проверяване и  оценяване на изпити и домашни работи, както и даване на обратна връзка и консултации  на учениците. 

● Оказване на съдействие и подкрепа на гост-лектори.

● Възможност да вземете ученици на производствена практика във Вашата компания и/или  да ръководите дипломен проект на ученици от 12-ти клас.

● Възможност за участие в провеждането на държавните квалификационни изпити за  учениците от 12-ти клас (рецензия на дипломни проекти, участие в комисията оценяваща  защитата на дипломните проекти и др.)

Ако имате въпроси или искате да разберете повече за преподаването в ТУЕС, свържете се с [email protected] , или пишете на нас [email protected]

Благодарим ви!

Коментари