Годишен отчет за дейността 2021

Асоциация на завършилите ТУЕС Асоциация на завършилите ТУЕС е организация,  която помага и подкрепя ТУЕС и туесарите. АЗТУЕС е връзката между членовете на ТУЕС общността с бизнеса, институциите и неправителствени организации с цел създаване на качествени ИТ кадри и в подкрепа на развитието на ИТ сектора в България.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Сдружение Асоциация на завършилите ТУЕС (АЗТУЕС) е регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с БУЛСТАТ 176870108. Седалището на Сдружението е в гр. София, жк „Младост“ 1, ул. „Владимир Пашов“ № 2, сградата на Технологично училище Електронни системи. Основната дейност на Сдружението е посветена на задоволяване на нуждите на общността на завършилите ТУЕС и подпомагане на образователната дейност на ТУЕС, в т.ч. и извършването на научни, аналитични, научно-приложни изследвания и анализи, организиране на събития и конкурси, обучение, издателска дейност, участие в проекти, както и други дейности, незабранени от закона, за постигане на целите му. Според устава на сдружението, предмет на допълнителна стопанска дейност на сдружението са консултантски услуги, извършване на анализи, организиране и провеждане на обучения, конференции и други мероприятия и всяка друга, незабранена от закона дейност, свързана с предмета на основната дейност на сдружението.

АЗТУЕС започва своята активна дейност от м. юли 2015 г. През 2021 г. сдружението продължи своята дейност, съгласно целите си, като успя да преодолее предизвикателствата на глобалната пандемия и да реализира ключовите си инициативи в дистанционен формат. Настоящият доклад описва дейностите за периода януари – декември 2021 г.

Сдружение Асоциацията на Завършилите ТУЕС е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя Технологично Училище Електронни Системи към ТУ- София, настоящите ученици и обединява завършилите ТУЕС, с основната цел изграждане на общност и установяване на устойчиви и ефективни общностни модели и връзки. Създадена на 13.12.2015 година. Към края на 2021 година , в Сдружението членуват 1057 алумни на ТУЕС, 23 почетни членове и 65 асоциирани членове на Сдружение Асоциация на Завършилите ТУЕС.

АЗТУЕС обединява общността от завършили и настоящи ученици в ТУЕС, преподаватели и приятели на училището, като:

 • Подпомага развитието на ТУЕС като образователна институция с партньорства и инициативи с бизнеса;
 • Ангажира завършилите в живота и развитието на ТУЕС;
 • Подкрепя популяризирането на успешните практики и уникалния модел на ТУЕС.

МИСИЯ И ВИЗИЯ

ВИЗИЯ: Развиване на АЗТУЕС екосистема, която е отворена за всички завършили и настоящи ТУЕСари, способни да предоставят технологичните и иновативни инструменти и ресурси, за да създадат стойностно въздействие върху образователния модел на ТУЕС и общността.

МИСИЯ: НИЕ обединяваме и подпомагаме ТУЕС общността!
ЦЕЛИ

АЗТУЕС общност

Членства в АЗТУЕС

– АЗТУЕС партньорства с бизнеса

– Вътрешни обучения

– Събития

– Публикации и рубрики

– ПЛАТФОРМА

– НЕ!формални срещи и събирания (reunion)

– Европейски проекти

ТУЕС

Дигитално съдържание (уебинари); Ю
Съвместни иновативни предмети по предложение на бизнеса; Курсове по предприемачество и личностно развитие;
Събития (HackTues, TUES FEST, и др.);
Публикации.

ИТ БИЗНЕС/ученици

Хакатони и иновационни формати;
Пре-акселератор с ИТ сектора;
Обучения;
Публикаци;
Инициативи


ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 2021 г.

АЗТУЕС се ръководи от 5-членен Управителен съвет (УС) с мандат от 3 години, като настоящият УС е начело на Асоциацията за периода 2021-2023. За реализация на широкия си спектър от събития и инициативи, АЗТУЕС разполага и с постоянен екип от двама души. Колективният върховен орган на управление на АЗТУЕС е Общото събрание. Общото събрание избира Управителен съвет. Управителния съвет избира Председател на УС, зам.-председател на УС и изпълнителен директор. За 2021 година са проведени 3 официални събрания на Управителния съвета, както и месечни оперативни среши и 1 Общо събрание.


ЕКИП 2021 г.

Управителен съвет:
ТЕОДОР ПАНАЙОТОВ (ТУЕС’2006)- Председател на Управителния съвет ;
Светослав Сотиров (ТУЕС’1994) – Член на Управителния съвет ;
Радостина Герчева (ТУЕС’2007) – Член на Управителния съвет ;
Мартин Липовски (ТУЕС’1999) – Член на Управителния съвет;
Иво Емануилов (ТУЕС’2008) – Член на Управителния съвет

Изпълнителен директор: Кирилка Ангелова
Експерт проекти: Теодор Йотов

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2020 г.

1. Дейности по организация, управление и комуникация с членовете на АЗТУЕС

През 2021 г. АЗТУЕС продължи дейността си, съгласно целите на организацията. Основните инициативи, осъществени през 2021 г. са представени в следващите точки на този доклад. Като дейности по организация на текущата работа и управление АЗТУЕС осъществи следното:

 • Регистриране на нови членове – В края на 2021 г. като членове на АЗТУЕС са регистрирани общо 1145  членове, от които:
 • 1057 завършили училището (35% от всички потенциални членове)
 • 23 почетни членове – преди всичко преподаватели в ТУЕС
 • 65 асоциирани – настоящи ученици в ТУЕС (17% от всички потенциални асоциирани членове)
 • Провеждане на Общо събрание на АЗТУЕС – Поради пандемичната обстановка годишното Общо събрание на АЗТУЕС, което беше планирано първоначално за 24 март беше отложено и се проведе на 24 юни  2021 г. Беше представен финансов отчет и доклад за дейността на организацията през 2020 г. и плана за работа през 2021 г. Общото събрание прие бюджета на сдружението за 2021 г. Предвид късната дата на събранието, беше докладвано и какво от планираните дейности, приходи и разходи вече е реализирано. На 24.юни 2021 г. по време на Общото събрание се избра   нов Управителен съвет, който да направлява Асоциацията в следващите 3 години (2021-2023)

Избор на нов управителен съвет – Избор на нов Управителен съвет за периода 2021-2024
За членове на Управителния съвет на АЗТУЕС за периода 2021-2023 бяха избрани:

 • Светослав Сотиров (ТУЕС’1994);
 • Мартин Липовски (ТУЕС’1999);
  Иво Емануилов (ТУЕС’2008).
 • Радостина Герчева (ТУЕС’2007);
 • Теодор Панайотов (ТУЕС’2006);
 • Иво Емануилов (ТУЕС’2008).
 • Срещи с членовете – през 2021 поради пандемичната обстановка АЗТУЕС не успя да реализира срещи от инициативата “After Work Drinks” стартирала в края на 2019 за периодични неформални срещи за завършилите ТУЕС с цел социализиране и поддържане на връзка с училището и новините около него. Традиционната годишна среща на випуските TUES Reunion беше отложена за 2022г.
 • Организиране и администриране на дарителски кампании – Важен стълб за финансиране на организацията са дарения от нейните членове, като през 2021 г. бяха организирани различни инициативи за привличане на дарения от индивидуални и корпоративни дарители. Сред тях са дарителската кампания в началото на годината, като част от финалната фаза на годишната дарителска кампания от 2020 г. и годишна дарителска кампания за 2022 г., която стартира през декември. През годината се събираха и текущи и ежемесечни абонаментни дарения за осигуряване на работата на сдружението. Заедно с даренията от физически лица, сдружението набираше и дарения и спонсорства от юридически лица, част от които целеви за осигуряване на провеждането на различни събития и инициативи.
 • Редовна комуникация към членовете – през 2021 организацията изпращаше редовно бюлетини с информация за дейността на АЗТУЕС и с новини от ТУЕС, особено в контекста на пандемията. Изпратени бяха 37 бюлетина и имейл анонса и се публикуваха активно новини във Фейсбук страницата на АЗТУЕС .

2. ТУЕС Career Paths – Дейности за кариерно развитие и професионално ориентиране на учениците от ТУЕС

АЗТУЕС работи активно, за да среща ученици с различни професионалисти и в същото време, за да запознае компаниите с възможностите да подкрепят кариерното развитие на учениците. АЗТУЕС работи активно, за да среща ученици с различни професионалисти и в същото време, за да запознае компаниите с възможностите да подкрепят кариерното развитие на учениците.  Pрез 2021 организирахме 11 лекции на различна тематика: Кариерно развитие, Основните понятия в гейм индустрията, Информационна сигурност, Пътят на ИТ специалиста, Финансова грамотност, RestAPI & HATEOAS, Блокчейн технологията движи света и кои са важните неща,на които да обърнем внимание и др.

3. Подкрепа за учебния процес в ТУЕС

През предизвикателната 2021 година АЗТУЕС продължи да подкрепя учебния процес в ТУЕС, като използва контактите си с алумни общността и ИТ бизнеса, за да намери мотивирани преподаватели, ментори и дипломни-ръководители за нуждите на училището и да му помогне да продължи успешната си дейност в контекста на глобалната пандемия. АЗТУЕС съдейства за:

 • организиране на производствените практики за учениците от 11. клас в дистанционен и полуприсъствен формат – набиране на компании, които да вземат ученици от 11. клас на производствена практика, съдействие в организацията на среща между компаниите и учениците и тяхното разпределение след това;
 • организиране на производствени практики за ученици от 10 клас в дистанционен и полуприсъствен формат: набиране на компании, които да вземат ученици от 11. клас на производствена практика, съдействие в организацията на среща между компаниите и учениците и тяхното разпределение след това;
 • набиране на преподаватели-практици за учебната 2020-2021г. чрез анонс към членовете на АЗТУЕС и бизнес партньорите на Асоциацията;
 • набиране на кандидати за дипломни ръководители за випуск 2022 и организиране на онлайн среща на кандидат-ръководителите с 12. клас.

4. Второ виртуално изложение на ученически проекти в ТУЕС – ТУЕС Фест онлайн

И през 2021 сдружението съдейства на ТУЕС за организацията и популяризирането на ежегодното изложение на ученически проекти в ТУЕС – ТУЕС Фест. Целта на инициативата е да популяризира постиженията на учениците в ТУЕС и да ги срещне с бъдещи кандидати за училището и техните родители, както и да демонстрира пред бизнеса и различни организации и институции постиженията на възпитаниците на училището. Събитието беше организирано отново с помощта на организационен екип доброволци от 11. клас и преподаватели от училището. 

Заради глобалната пандемия от COVID-19, ТУЕС Фест 2021 бе отново в онлайн вариант. На 24-25 април 2021 се проведе ТУЕС Фест 2021 – уникално онлайн изложение на най-интересните технологични проекти, създадени от учениците на Технологично училище “Електронни системи” (ТУЕС) към Технически университет – София.

69 проекта на общо 130 ученици се бориха за отличието най-добър проект в три категории – софтуер, компютърни мрежи и роботика и вградени системи. Събитието бе организирано от ученици на училището и за първи път се проведе в амбициозния формат “48 часа ТУЕС”.

Двудневната програма, която се излъчваше на живо в YouTube, редуваше видео презентации на ученически проекти с интригуващи панелни дискусии от рубриката “ТУЕС – всички гледни точки” – цялата ТУЕС общност през очите на всеки един от нея – ученици, преподаватели, завършили училището, представители на ТУ-София и ИТ бранша.

Повече от 30 панелисти споделиха своите гледни точки за училището, кое е ценното в него, какво им е дало, с какво се отличава от всички други училища. Дискусиите бяха наситени и с много емоции, които е трудно да се опишат, препоръчваме Ви да ги гледате в YouTube канала ТУЕС към ТУ-София, за да усетите атмосферата на ТУЕС общността.

Изразходвани средства:

В това число:

 • Разходи за организиране на събитието – техника, сървър и домейн за сайта, храна и напитки за доброволците, специални награди и др. 
 • Възнаграждения за екипа на АЗТУЕС
 • Удържани и внесени осигуровки и данъци

5. Съдействие за провеждането на ученическия хакатон в ТУЕС за първи път в онлайн формат

Сдружението координира организацията и популяризирането на традиционния ученически хакатон Hack TUES, единствено по рода си събитие в България организирано от ученици за ученици, като за целта работи с ученически екип от 11. клас. Целта на инициативата е да насърчи изявите на учениците от всички класове в ТУЕС в сферата на информационните технологии. 

През 2021 г. се проведе 7-мото издание на хакатона – на тема “Hack TUES GG – технологии в синхрон с природата”.  В него участваха рекорден брой участници – 185 участници, разпределени в 43 отбора. Събитието беше подкрепено от 23 компании и 44 ИТ професионалисти – ментори и членове на журито. По време на официалната церемония по награждаване бяха раздадени 30 награди от спонсорите.

 Първият изцяло онлайн хакатон

 Chaos Group, Experian България, SAP, TelebidPro, VMware Bulgaria, А1 България, Nemetschek Bulgaria, Strypes, Astea Solutions, Bosch.IO, CPD Ltd., DevriX, Dopamine и Paysafe

6. Ученически иновационен хъб към ТУ – София

За първа година Техническият университет – София стартира инициатива за насърчаване на ученици да участват в научноизследователската дейност на университета, разработвайки иновативни проекти под ръководството на университетски преподаватели и ментори от ИТ бизнеса. За целта университетът предоставя финансиране от до 2500 лв. на проект в рамките на конкурса “Ученически иновационен хъб”. Той бе отворен към всички ученици от ТУЕС, като в инициативата взеха участие общо 8 проекта на ученици от 8 до 12 клас от училището.

7. TUES SUMMER CAMP

В разгара на лятото, ученици от ТУЕС участваха в TUES Summer Camp Career Track. Ние от АЗТУЕС, изразяваме огромна благодарност към Марио Пешев, CEO на Devrix, за отдадеността, споделените знания и опит и вдъхновението.

3 седмици, 6 сесии, изпълнени с уроци, свързани с кариерното развитие, в които Марио постави основите на това какви умения и начин на мислене трябва да развият учениците, за да започнат да изграждат успешна кариера в ИТ индустрията.

8. Съдействие за TUES  TALKS

ПЪРВИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ ПОДКАСТ СТАНА ФАКТ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА.  Лятото се сформира един чуден екип от ученици на TUES! Те са от различни випуски и различни класове в ТУЕС, но са водени от една идея, а именно да стартират първия ученически подкаст!

9. Съдействие за участие  в различни състезания и инициативи за учениците на ТУЕС за учебна 2020/2021

Сдружението координира извънкласните дейности на учениците в ТУЕС. За учебната 2020/2021 година съдействахме за популяризиране на дейността и постиженията на учениците и тяхното участие в различни инициативи.

Безпрецедентен успех в Националното състезание по компютърни мрежи през юни 2021 постигнаха учениците от ТУЕС, като заеха 15от първите 20 призови места в състезанието:

 • 8 отбора от ТУЕС спечелиха финансиране като участници в  “Ученически иновационен хъб” към ТУ-гр. София
 • 6 отбора от ТУЕС участваха в Панда лабс, хакатони на WWF България;
 • 10 ученика участваха в инициативата „Мениджър за един ден“
 • Ученици от ТУЕС спечелиха първо място в инициативата The Code
 • Ученици от ТУЕС  с наградата “Доброволец на годината” 2021 в категория Околна среда.
 • Ученичка от ТУЕС бе част от отбора победител #AdaHack2021 – #GirlsInAI

10. Съдействие за първия Discord сървър, създаден специално за членовете на АЗТУЕС
 Целта на сървъра е да предостави на членовете на Асоциацията споделено онлайн пространство, в което:

 • да могат да се свързват с други туесари и да обсъждат теми и въпроси, които ги вълнуват;
  • да споделят възможности за работа или да търсят съмишленици за свои професионални начинания;
  • да се уговарят лесно за срещи на по бира или други социални мероприятия;
  • да имат бърза и лесна връзка с екипа и ръководството на АЗТУЕС

11. ТУЕС Фонд

През 2021 с помощта на дарения от служители на VMware България, постъпващи през дарителски фонд на компанията, бе основан “ТУЕС фонд” от средства към Асоциацията на завършилите ТУЕС, които са резервирани изцяло за материални и нематериални нужди на училището. Фондът се администрира от екипа на АЗТУЕС, като към края на 2021 приходите в него бяха 14,000.00 лв., от които за нуждите на училището са изхарчени през годината 2, 000 лв., за проектори за нуждите на училището и разходи за комуникационни нужди-, които да се ползват докато трае ремонтът на сградата на училището.

 III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА 

1. Приходи от нестопанска дейност

Приходите от нестопанска дейност на АЗТУЕС са формирани от дарения от индивидуални дарители и компании, както следва: 65 000 лв.

2. Приходи от стопанска дейност

Приходите от стопанска дейност на АЗТУЕС са в размер на 40 000 лв. и са свързани със спонсорство на годишна база на Асоциацията, както и с организираните от АЗТУЕС ученически хакатон Hack TUES, изложение на ученически проекти ТУЕС Фест. 

Кирилка Ангелова
Изпълнителен директор

Коментари