АЗТУЕС търси своя нов изпълнителен директор

За АЗТУЕС

Асоциацията на завършилите ТУЕС (АЗТУЕС) е разрастваща се мрежа, която обединява общността на едно от най-добрите средни ИТ училища в България – Технологично училище “Електронни системи” (ТУЕС) към Технически университет – София. АЗТУЕС стартира активно работа през 2015, като към 2020 вече обединява над 1000 членове и е изградила финансова устойчивост, базирана на голямо портфолио от партньорства с компании от ИКТ сектора и активна общност от дарители. Фокусира се главно върху развитието на ТУЕС като образователна институция, канализирайки подкрепата на завършилите и ИКТ бизнеса в разнообразни проекти в полза на училището. 

АЗТУЕС се ръководи от 5-членен Управителен съвет, като реализира дейността си благодарение на постоянен екип от двама души и множество доброволци сред завършилите и настоящите ученици на ТУЕС.

Изпълнителен директор – профил

В момента Асоциацията търси своя нов изпълнителен директор (ИД). Неговата роля е да представлява и ръководи АЗТУЕС, като е отговорен директно пред Управителния й съвет (УС). Основното предизвикателство пред новия ИД е постигане на устойчив модел на работа на бързо разрастващата се като мащаб и дейности организация.

Отговорности и задължения

Стратегическа визия и планиране:

 • – работи съвместно с УС за формулиране на дългосрочната стратегия за развитието на организацията;
 • – подготвя годишен план за дейността и целите на Асоциацията в сътрудничество с УС и ръководството на ТУЕС.

Фондонабиране и работа със спонсори и дарители:

 • – отговаря за формулирането и изпълнението на стратегия за осигуряване на необходимия финансов ресурс за АЗТУЕС чрез дарения, корпоративни спонсорства и други източници;
 • – поддържа контакт с корпоративните спонсори и партньори на Асоциацията, като се стреми постоянно да разширява кръга от компании, подкрепящи АЗТУЕС – осъществява срещи и преговори с настоящи и потенциални корпоративни спонсори;
 • – планира и координира дарителските кампании към членовете на АЗТУЕС и търси подход за привличане на повече и по-устойчиви дарения.

Оперативно управление:

 • – организира и извършва оперативната дейност на Асоциацията, като координира работата си с УС;
 • – управлява екипа на АЗТУЕС като отговаря за техния подбор и наемане, освобождаване, възнаграждение, професионално развитие и израстване; отговаря за създаването на позитивна и конструктивна работна среда.
 • – отговаря за подготвянето на всички необходими по закон отчети, както и доклади за УС и Общото събрание на сдружението; отговаря за спазването на всички изисквания по закон при извършване на дейността на сдружението; налага и съблюдава финансов контрол и установява процеси, които да гарантират спазването на закона, прозрачност и отчетност в изразходването на ресурсите на сдружението;
 • – предлага и управлява бюджет в сътрудничество с УС и с одобрението на Общото събрание на сдружението;
 • – съдейства активно на УС при организацията на ежегодното Общо събрание на АЗТУЕС; 
 • – координира поддържането на регистър с членовете на Асоциацията и управлението на онлайн платформата на АЗТУЕС;

Планиране и управление на проекти:

 • – координира реализацията и развитието на ключовите ТУЕС събития (Hack TUES, TUES Fest, TUES BattleBots) и доброволческите екипи, отговорни за реализацията им; 
 • – координира реализацията на ежегодната среща на випуските – TUES Reunion;
 • – съдейства на ТУЕС ръководството в координацията на извънкласни инициативи в училището с подкрепа от страна на бизнеса и завършилите.

Връзки с ТУЕС и обществеността

 • – управлява комуникационните канали на АЗТУЕС (Facebook, LinkedIn, имейл дайджест към членовете) и следи за споделянето на релевантна информация за дейността на Асоциацията;
 • – полага системни усилия за привличане на завършилите училището като членове на Асоциацията;
 • – поддържа контакт с ръководството, учителите, настоящите и завършилите ученици на ТУЕС;
 • – служи за лице на АЗТУЕС при обществени прояви и официално представлява Асоциацията.

Изисквания за квалификация и компетенции

Минимум Бакалавърска степен, като Магистърска степен е за предпочитане

Организационни умения:

 • – отлични организационни и административни умения;
 • – умение да задава ясни приоритети, методично да следва изпълнението на поставени цели, да делегира и да направлява други хора в изпълнението на задачи;
 • – опит в работа с хора и работа в екип;
 • – опит в мобилизирането, мотивирането и ръководенето на доброволци;
 • – опит в организацията и координацията на събития и мероприятия с голям брой участници.

Комуникативни умения, опит във фондонабиране:

 • – бизнес култура за провеждане на успешни преговори и срещи с корпоративни и индивидуални партньори;
 • – опит в набирането на средства чрез дарители и готовност за работа както с индивидуални, така и с корпоративни дарители;
 • – силни способности за развитие на мрежа от контакти и създаване на нови познанства;
 • – отлични комуникационни и презентационни умения, умее да комуникира дадена идея ясно, точно и структурирано с широк кръг от хора;
 • – английски език и висока компютърна грамотност с офис пакети (текстообработка, презентации, електронни таблици);
 • – висока писмена култура на български език.

Предлагаме

 • – интересна и динамична работа с кауза;
 • – свобода за изява и реализация на собствени идеи и визия;
 • – възможност за развитие на широка професионална мрежа в ИТ сектора;
 • – ръководна позиция в перспективна организация.

Кандидатстване

Очакваме кандидатите с интерес към позицията да изпратят автобиография и мотивационно писмо на [email protected] в срок до 07.09.2020г.

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.

Коментари